Happy day

http://www.kyson.nghean.gov.vn/wps/portal/huyenkyson/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9QJ_89PTUFP_SEv0I_Siz-NAwbyO_IENjb3dvHyODQBOLIGMnHzdPH29D_XCQZrN4vzBvf08Tw1DnIB9TFwNPM1MLY2MjN2MDCwOIvAEO4Gig74ewrCDDy6PcUVERABmU6q0!/dl3/d3/L3dJdyEvUUd3SndBQSEvWUJ2dy82X1VWSzJOUjEzSzgxNEUwUTRJQTZDVE5IMkEy/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fweb+content+huyen+ky+son%2Fks%2Fttsk%2Fvhxh%2Fb2ba99804866a913adceeda46b880b2e&fbclid=IwAR3kPGdZa7buxtTx25k3LOM3NoO_53N_rTrC6W-CyleMzHXBJK5sZt8IGUQ Continue reading Happy day

Hạnh phúc là sự sẻ chia

LỜI CẢM ƠN ! Người ta thường nói “ Tinh tuý của cuộc đời là sự quan tâm, bí mật cuộc đời là chúng ta dám làm,hương vị cuộc đời là sự giúp đỡ, vẻ đẹp cuộc đời là sự cho đi …” Đúng vậy…sau khi vượt hơn 1000 Km để đến được Huội Tụ 2, Kỳ sơn , Nghệ An (cả đi lẫn về ) bản thân mình cảm thấy những câu nói trên nó nhân văn hơn bao giờ hết. Lời đầu tiền tôi xin thay mặt cho nhóm thiện nguyện “ Thiện Tâm” xin gửi lời cám … Continue reading Hạnh phúc là sự sẻ chia

Tết for poor kids in Viet Nam

Bao Nam Village is one small village in Ky Sơn Nghệ An province. The Village has 300 families most of them they are Kho Mu minority’s people. Income of the people was lowered and not enough to their children. They lack of education.. poor health care,no electric or fresh water… Tet is one of biggest holidays so we are looking for sponsors to support for them have better holiday of this year All supper please contact with Mr Ha + 84 977 566 874 Email : luongha75@gmail.com Continue reading Tết for poor kids in Viet Nam